Privacy voorwaarden

U mag de website van Pasar vzw en de informatie op deze website gebruiken als u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden die hieronder gesteld zijn.

Onder 'informatie' wordt verstaan: informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische of andere elementen.

 1. Gebruik voor persoonlijke doeleinden
  Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
 2. Aansprakelijkheid
  Pasar vzw besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kan Pasar vzw noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt "zonder meer" zonder garantie van om het even welke aard verschaft. Pasar vzw is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat u op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Pasar vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Pasar-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Pasar vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de Pasar-website.
 3. Hyperlinks naar websites van derden
  De Pasar-website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden. Pasar is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door Pasar van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Pasar vzw de inhoud of vorm die deze sites bevatten goedkeurt of dat Pasar vzw noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerkt. Pasar kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Pasar vzw. De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Pasar-site verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Het opslaan en uitprinten van informatie van Pasar vzw is in het algemeen enkel toegestaan voor uw persoonlijk gebruik. Het opslaan van informatie van de Pasar-site in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser).
 5. Bescherming van de Privacy
  Pasar vzw respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Pasar-website en het gebruik dat Pasar vzw van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Pasar vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website louter en alleen voor haar eigen marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne Pasar-doeleinden. Pasar vzw levert GEEN persoonlijke gegevens van haar website-bezoekers aan derden. Pasar vzw verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen door Pasar ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwe diensten, producten of evenementen van Pasar vzw. Als u die informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de website. In de 'Nieuwsbrieven' die Pasar vzw u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden waarmee u de toezending kan annuleren. Recht op inzage en correctie: elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Pasar vzw worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Pasar vzw, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel.. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden van Pasar via e-mail gericht aan info@pasar.be Pasar vzw behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.
 6. Geschillen
  Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Brussel (België) zijn uitsluitend bevoegd.