Wat is een Pasar-afdeling?

Een Pasarafdeling is een kern van Pasar, bestaande uit een aantal vrijwillige medewerkers die jaarlijks een aanbod van waardevolle recreatie dichtbij uitwerken voor leden en geïnteresseerde recreanten.

Om zoveel mogelijk participatie mogelijk te maken kan de afdelingswerking van Pasar tot in de kleinst mogelijke leefbare entiteit georganiseerd worden

Minimale criteria voor een Pasar-afdeling

Om als afdeling erkend te worden door de overkoepelende vzw Pasar dien je aan een aantal minimale criteria te voldoen. Deze zijn belangrijk voor onze vereniging: niet alleen zijn ze een soort van ‘kwaliteitsmerk’ voor onze werking, maar ook belangrijk als algemeen kader voor de subsidiëring van onze werking.

1. De medewerkersploeg

 • De medewerkersploeg staat in voor de organisatie van de werking en de activiteiten.
 • De medewerkersploeg bestaat minimum uit 4 personen (afkomstig uit minstens 2 verschillende gezinnen).
 • De medewerkersploeg kan steeds bijgestaan worden door tijdelijke vrijwilligers (freelancers, projectmedewerkers).
 • Jaarlijks zijn er minstens 3 overlegmomenten om de werking voor te bereiden
 • De medewerkersploeg heeft een aantal taakafspraken gemaakt. Er zijn verschillende functies voorzien die het organisatorisch makkelijker maken. De verschillende functies zijn:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Pers- en promotieverantwoordelijke
  • Webmaster
  • Ledenverantwoordelijke
  • PasarNetverantwoordelijke
  • Wandelverantwoordelijke
  • Fietsverantwoordelijke
  • Kampeerverantwoordelijke
  • Reisverantwoordelijke
  • Afgevaardigde Cultuurraad of VVV
  • Medewerker

   Let wel: niet elke taak dient ingevuld te zijn in jouw medewerkersploeg.
 • Medewerkers zijn lid van Pasar.

2. De activiteiten

 • Een Pasar-afdeling organiseert jaarlijks minimum 3 Pasar-activiteiten die kaderen binnen de grotere thema’s van Pasar.
 • Afdelingen engageren zich om – via hun activiteiten – aan socio-cultureel werk te doen en de functies van het socio-cultureel werk (educatie/cultuur/gemeenschapsvorming / maatschappelijke activering) mee te realiseren.
 • Activiteiten staan open voor iedereen.

3. De Pasar-afdeling registreert haar werking via PasarNet

De afdeling vult er minstens volgende gegevens in:

 • Het jaarprogramma van de afdeling
 • De aankondiging en evaluatie van de activiteiten
 • De registratie van de medewerkers van de afdeling
 • De registratie van de overlegmomenten van de medewerkersploeg met een verslag
 • De aangifte van meerdaagse initiatieven

4. Pasar ondersteunt de medewerkers bij hun opdracht

Pasar doet dit via vorming, informatie en begeleiding, bijv. tijdens streekvergaderingen en andere begeleidingsmomenten. De afdeling engageert zich om jaarlijks

 • minstens 1 collectief begeleidingsmoment mee te maken of
 • de regioverantwoordelijke tijdens minstens 1 afdelingsbijeenkomst uit te nodigen.

Pasar ondersteunt de medewerkers op verschillende vlakken:

 • Inhoudelijke ondersteuning en begeleiding
 • Materiële ondersteuning
 • Communicatie en promotionele ondersteuning
 • Financiële steun

5. De afdelingen en hun medewerkers erkennen de statuten en het huishoudelijk reglement van de landelijke VZW.