Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebieden 

Elke aanvaarding van een opdracht houdt in dat de klant kennis heeft opgenomen van de algemene voorwaarden en ze aanvaardt. De opdrachtgever neemt hiervan kennis bij de ondertekening van de bijzondere overeenkomst. 

De bijzondere voorwaarden, overeengekomen via een bijzondere overeenkomst als een bestelbon of orderbevestiging, hebben voorrang op de algemene voorwaarden, ook als deze afwijken van de algemene voorwaarden.  

2. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

a) De advertentie mag niet in strijd zijn met het Belgische recht. Pasar heeft het recht om een advertentie te weigeren. 

b) Advertenties en publicaties worden gepubliceerd onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever die de bijzondere overeenkomst aanvaardt, hetzij als adverteerder of als zijn tussenpersoon.  

c) De kosten voor publicatie van eventuele rechten op antwoord of voor de uitvoering van andere verplichtingen waarvan PASAR VZW als uitgever zou worden onderworpen naar aanleiding van een advertentie of publicatie, zullen aan de opdrachtgever worden gefactureerd zonder mogelijkheid tot betwisting. 

3. Tarieven 

a) De advertenties worden ingelast tegen de tariefvoorwaarden die op het ogenblik van hun verschijning van kracht zijn. Prijsopgaven en opgaven van leveringstermijnen worden enkel ter informatie meegedeeld en houden geen verbintenis in vanwege PASAR VZW.  

b) De tarieven omschreven in een bijzondere overeenkomst tussen Pasar vzw en de adverteerder, zoals een bestelbon of een orderbevestiging, zijn bindend.  

c) Elke reservatie wordt middels een digitale orderbevestiging van kracht op datum van verzending. Wijzigingen hierop worden aanvaard binnen een termijn van 7 dagen na de verzending. 

4. Mogelijkheden om de uitvoering van een opdracht op te schorten of te weigeren. 

Pasar houdt zich het recht voor om nieuwe advertenties niet op te nemen indien voorgaande inlassingen niet werden betaald op vervaldag. De cliënt wordt hier op voorhand van verwittigd. 

5. Materiaal-Instructies  

Kwaliteit Aansprakelijkheden  

a) PASAR VZW moet per brief of per mail (of een ander digitaal kanaal) in het bezit worden gesteld van het materiaal en de instructies die nodig zijn voor de inlassing binnen de termijnen en volgens de voorwaarden die in de bijzondere overeenkomst waren opgegeven of met de commercieel afgevaardigde waren overeengekomen. 

De verschillende mogelijkheden qua formaat en dergelijke meer worden opgenomen in een productenfiche die digitaal en op print beschikbaar is, zodat deze bekend zijn bij de offerte/orderbevestiging. 

b) PASAR VZW mag van de publicatiedata afwijken indien wanneer het nodige materiaal te laat werd geleverd.  

c) Tenzij anders is overeengekomen, levert de klant voor de reclameadvertenties drukklare documenten die beantwoorden aan de eisen van het drukprocedé. 

d) Indien Pasar moet instaan voor de opmaak van een advertentie zowel in printvorm als digitaal, zal hierbij een toeslag verschuldigd zijn. Het bedrag hiervan wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de orderbevestiging. De adverteerder levert kant-en-klare teksten in het Nederlands. Indien teksten moeten herwerkt, vertaald of ingekort worden, is een extra toeslag voorzien. Het geleverde fotomateriaal moet steeds voorzien zijn van de te vermelden copyright. Bij gebreke hiervan is de adverteerder verantwoordelijk voor eventuele schadeclaims. De adverteerder heeft het recht tweemaal correcties te laten aanbrengen tijdens het opmaakproces. Vanaf een derde correctieronde zijn extra kosten verschuldigd. De adverteerder krijgt een proefdruk ter goedkeuring. Bij gebreke aan een definitieve goedkeuring door de adverteerder, zal de laatst goedgekeurde versie afgedrukt en gepubliceerd worden. 

6. Druk 

Perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren en volledige kleurechtheid van de inkt kunnen niet worden gegarandeerd. 

7. Annulering van opdrachten 

Verzoeken tot annulering of opschorting van een reclameopdracht moeten ten minste twee maanden voor de datum van verschijning schriftelijk aan Pasar vzw dienst worden gericht. 

8. Materiaal-Bewaring-Risico’s 

a) Het door de klant geleverde materiaal wordt drie maanden na de maanden van de laatste inlassing bewaard. Als de klant het materiaal na die termijn niet heeft teruggevorderd, wordt het vernietigd. 

b) Tekeningen,clichés, films, documenten enz. die aan de klant toebehoren en zich in onze kantoren en werkruimtes bevinden, zijn daar voor rekening en risico van de klant. De klant ontslaat PASAR vzw en zijn drukker formeel van elke aansprakelijkheid. PASAR vzw. moet dit materiaal niet verzekeren tegen risico’s van verlies of diefstal. 

9. Auteursrechten 

De opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde advertentie geen inbreuk inhoudt op de wet op de auteursrechten en vrijwaart Pasar van eventuele claims.  

10. Bewijsstukken 

Elke persoon die opdracht gaf tot inlassing in de magazines die door PASAR vzw worden uitgegeven (behalve kleine advertenties), ontvangt gratis een bewijsstuk. Alle bijkomende bewijsstukken worden gefactureerd. 

11. Facturen – Interesten - Vermeerderingbeding  

a) De facturen zijn betaalbaar contant ; afgifte van de wissels of kwitanties verandert niets aan deze regel. 

b) In geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele intresten ten belopen van 1% per maand alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 65 euro . 

c) In geval van betwisting aanvaarden de partijen de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel. Alleen de verkoper kan van deze regel afwijken. De verhoudingen tussen de partijen de contracterende partijen vallen onder het Belgische Recht.