Verzekeringen van Pasar

Concrete vraag m.b.t. onze verzekeringen

Een lokale Pasar-afdeling (feitelijke vereniging) valt voor de burgerlijke aansprakelijkheid onder de verzekering van Pasar vzw.

Tijdens begeleide groepsactiviteiten zijn leden verzekerd voor lichamelijke ongevallen (LO), burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en rechtsbijstand op voorwaarde dat de activiteit werd ingevoerd op www.pasar.be via Mijnpasar.

Heb je specifieke vragen over verzekeringen, dan mag je deze rechtstreeks aan het e-loket van DVV mailen. Je stuurt dan dit formulier naar  pcidirect@dvv.be  bij DVV met ann.clinckaert@belins.be  in cc. Voor algemene informatie over verzekeringen kan je ook terecht bij ons vrijwilligersloket via vrijwilliger@pasar.be.  

Hier vind je de handleiding rond het e-loket.

Mocht je soms twijfelen of vragen hebben rond verzekeringen, stuur dan een mail naar het vrijwilligersloket.

Naar aanleiding van de brand bij een carnavalsgroep in Aalst kregen we enkele vragen m.b.t. onze verzekeringen. Je vindt hier een tekst over dit geval.

De verzekeringen van Pasar in vogelvlucht

Aard van de verzekering

Aanvragen/aanmelden met formulier?

Premie betalen ?

Wat bij ongeval ?

Rechtsbijstand voor leden

NEEN

NEEN; is GRATIS

Aangifteformulier rechtsbijstand invullen 

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) voor leden

NEEN

NEEN; is GRATIS

Aangifteformulier BA invullen

Lich. Ongevallen (LO) 
voor leden

NEEN

NEEN; is GRATIS !

Aangifteformulier LO invullen

Lich. Ongevallen (LO) 
voor NIET-leden 


(= niet verplichte verzekering)

JA, indien je de niet-leden daarvoor wil verzekeren. Aanvragen tijdens het invoeren van de activiteit op www.pasar.be via Mijnpasar (knop ‘verzekering’).

JA, wordt per kwartaal afgerekend.

Aangifteformulier LO invullen

Reiscontracten en solvabiliteit

(meerdaagse activiteit)

JA, aanmelden tijdens het invoeren van de activiteit op www.pasar.be via Mijnpasar (knop ‘reizen’).

Is geen extra kost voor de afdeling, Pasar Nationaal neemt dit op zich.

Niet van toepassing

De verzekeringspolis Verenigingen en vzw's Cover van Pasar omvat voor alle activiteiten volgende waarborgen: 

1. Burgerlijke aansprakelijkheid
2. Rechtsbijstand
3. Lichamelijke ongevallen 
  
We zetten een en ander op een rijtje.

Let op

 • Indien in voorbereiding van een activiteit een niet-medewerker helpt is deze verzekerd conform de dekking van de leden op voorwaarde dat:
  • deze persoon lid of gezinslid is

   én
    
  • als ‘helper in voorbereiding’ wordt vermeld in het verslag van een voorbereidende vergadering.
    
 • Tijdens een activiteit zijn occasionele helpers niet-leden reeds verzekerd conform de dekking van de leden.
1. De verzekering "Verenigingen en vzw's Cover" 
voor medewerkers, Pasar-leden en hun gezinsleden

 

A.  Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Deze waarborg komt tussen bij  schade veroorzaakt aan derden. De aansprakelijkheid omvat volgende elementen: schuld/fout, schade en oorzakelijk verband. Indien één van deze elementen niet aanwezig is wordt de aansprakelijkheid betwist.
 
Waarborgen en kapitalen:
Lichamelijke schade: € 12.500.000
Stoffelijke schade: € 625.000
  
Geen vrijstelling
Kapitalen worden aangepast aan de index der consumptieprijzen (basis 100 in 1983).
  
Enkele bijzondere gevallen :
  
1.De verzekering geldt NIET voor stoffelijke schade ontstaan door vuur, brand, ontploffing of daardoor ontstane rook veroorzaakt door of aan een gebouw (met inhoud) waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is.

UITZONDERING :SCHADE AAN GEBOUWEN, TENTEN EN INHOUD ERVAN
De schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen en tenten, met hun inhoud die bij gelegenheid en tijdelijk (maximum 60 dagen per jaar) gebruikt of gehuurd worden. Ook schade die ter gelegenheid van reizen veroorzaakt wordt aan hotelkamers of andere gelijkaardige accommodatie is verzekerd.
De schade aangericht door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak is inbegrepen.

Blijven evenwel uitgesloten :

1. Schade veroorzaakt aan de gebouwen die eigendom zijn van de verzekeringnemer of door de verzekeringnemer gebruikt of gehuurd worden voor activiteiten. (hiervoor geldt de brandverzekering).

2. Schade aan waardevolle voorwerpen zoals kunstwerken, juwelen…

3. Schade voortvloeiend uit diefstal, verdwijning of verlies.

Verzekerd Kapitaal voor tijdelijke gebruikte of gehuurde gebouwen en tenten met hun inhoud:

Schade door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak : € 250.000 per schadegeval en per jaar (franchise van 10 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 500).

Schade aan gebouwen, tenten en de inhoud ervan - schade die ter gelegenheid van reizen veroorzaakt wordt aan hotelkamers of andere gelijkaardige accommodatie : 25.000 EUR per schadegeval, vrijstelling 125 EUR.

Download het attest burgerlijke aansprakelijkheid Schade aan gebouwen, tenten en hun inhoud.

2. De verzekering geldt NIET voor schade veroorzaakt door motorrijtuigen voor wat betreft het risico dat onderworpen is aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Blijven echter  wel verzekerd: De aansprakelijkheid als gewone passagier

3. Schade aan toevertrouwde voorwerpen
De schade aan de roerende goederen die door derden werden toevertrouwd aan de verzekerde om te gebruiken, te huren of te lenen.

Waarborg:
De waarborg verleent € 25.000 per schadegeval (franchise van € 125).

Uitsluitingen:

 • Schade aan roerende goederen waarvan de medewerker/ het lid/ het niet-lid  eigenaar is
 • Schade voortvloeiend uit diefstal, verlies of verdwijning
 • Schade veroorzaakt aan motorvoertuigen.

B.  Rechtsbijstand

Deze waarborg omvat  onder meer verweer: d.w.z. strafrechtelijke verdediging van de verzekerden.

Daarnaast is ook de deelwaarborg verhaal voorzien. Deze komt tussen wanneer de verzekerde schade lijdt waarvoor 'derden' aansprakelijk zijn.

Waarborgen en kapitalen:
Strafrechtelijke verdediging: € 50.000
Burgerrechtelijke verdediging: € 50.000
Onvermogen: € 15.000 
Voorschot op vergoeding: € 12.500
Strafrechtelijke borgstelling: € 12.500 
 

C.  Lichamelijke Ongevallen

Deze waarborg komt tussen in geval van een lichamelijk ongeval opgelopen tijdens een activiteit, of op weg van en naar een activiteit, ingericht door Pasar.

Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel of een overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de verzekerde ligt.


Waarborgen en kapitalen voor medewerkers:

 • Overlijden: € 7.500
 • Blijvende invaliditeit: € 15.000
 • Tijdelijke ongeschiktheid : de graad van ongeschiktheid bepaalt of  een volledige of gedeeltelijke dagvergoeding van € 7,50 wordt uitbetaald. 
  De vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 31ste dag na het ongeval tot uiterlijk 2 jaar erna.

Vindt een hospitalisatie plaats tijdens de wachttijd dan heeft verzekerde wel recht op een dagvergoeding (per dag dat hij in een ziekenhuis wordt opgenomen).

Voor 70-plussers en voor alleenstaanden, eventueel met inwonende minderjarige kinderen ten laste, wordt de dagvergoeding betaald vanaf de 1ste dag na het lichamelijk ongeval mits de voorlegging van een factuur van huishoudhulp. De terugbetaling van deze huishoudhulp is beperkt tot de verzekerde dagvergoeding en tot maximum het bedrag van de factuur voor de huishoudhulp per dag.

Medische en extra kosten: € 2.500 (franchise van € 25 – niet-geïndexeerd)

Waarborgen en kapitalen voor leden en gezinsleden:
- Overlijden: € 2.500
- Blijvende invaliditeit: € 10.000
- Medische en extra kosten: € 2.500 (franchise van € 25 – niet-geïndexeerd)

Concretisering:
1.  Overlijden: Uitbetaling van het kapitaal indien het slachtoffer uiterlijk na drie jaar overlijdt ten gevolge van het ongeval.
2.  In geval van overlijden wordt het vermelde kapitaal uitgekeerd volgens onderstaande volgorde  :
- de niet uit de echt of niet van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) 
- de samenwonende partner met een samenlevingscontract; - de niet-gehuwde samenwonende partner, al dan niet van hetzelfde geslacht, die geen samenlevingscontract heeft onderschreven. Onder samenwonende partner wordt in dit geval verstaan, bij ontstentenis van een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, de samenwonende partner die met het slachtoffer samenleeft sinds ten minste 1 jaar en een huishouden vormt en die geen familiale band met het slachtoffer heeft. Een bewijs van domiciliëring op hetzelfde adres dient te worden voorgelegd; 
- de wettige erfgenamen tot en met de tweede graad in de andere gevallen. 

Indien het slachtoffer een kind is dat de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt of als het slachtoffer geen begunstigde nalaat bestaat de vergoeding uitsluitend uit een tegemoetkoming in de begrafeniskosten, met een maximum van 2.500 EUR per verzekerde. De vergoeding voor de begrafeniskosten wordt betaald aan diegene die bewijst dat hij deze kosten gedragen heeft. - Blijvende invaliditeit: uitbetaling van het kapitaal bij consolidatie of tot uiterlijk drie jaar na het ongeval. De te betalen vergoeding is evenredig aan de graad van ongeschiktheid.

Medische en andere kosten: de medisch verantwoorde kosten die het gevolg zijn van een lichamelijk ongeval.

Systeem vast verzekerd kapitaal dit wil zeggen terugbetaling van de kosten tot uitputting van het verzekerd kapitaal.

Onder medisch verantwoorde kosten worden verstaan de kosten voor: 
- verzorging; 
- geneesmiddelen; 
- de hospitalisatie (de vergoeding ligdagprijs en erelonen gebeurt op basis van het tarief voor een gemeenschappelijke zaal); 
- esthetische chirurgie;
- prothesen en orthesen; 

Worden vergoed: - de kosten van de voorlopige en de eerste prothese en orthese; - de kosten voortvloeiend uit de vervanging of de herstelling van bestaande orthopedische apparaten en functionele prothesen en orthesen, met inbegrip van schade aan tandbeugels. Blijft van de waarborg uitgesloten, het onderhoud aan en de volgende vervangingen van prothesen die noodzakelijk geworden zijn door het verzekerde lichamelijk ongeval.

Schade aan brillen:
- tijdens de activiteit: indien de bril gedragen werd op het ogenblik van het ongeval
- op weg van en naar de activiteit: bril gedragen en indien gelijktijdig een lichamelijk letsel wordt opgelopen.

Is eveneens verzekerd: - de medisch vereiste vervoerskosten: - van de plaats van het lichamelijk ongeval naar het ziekenhuis of naar de woonplaats van het slachtoffer; - van het ene ziekenhuis naar het andere; - de medisch verantwoorde buitengewone vervoerskosten die het slachtoffer ten gevolge van het lichamelijk ongeval dient te maken om zich te verplaatsen tussen zijn werk en zijn woonplaats, met een maximum van 250 EUR per persoon; - de repatriëringskosten van het slachtoffer en van de persoon die het minderjarige slachtoffer begeleidt; - de vervoer- en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot; - de begrafeniskosten; - de opsporings- en reddingskosten;

Uitsluitingen:
- Ongevallen veroorzaakt of verergerd door opzet of grove schuld van een verzekerde of een begunstigde
  
Onder grove schuld wordt verstaan:
a.:
-  Zich bevinden in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie;
-  Zich bevinden in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.

Het ongeval blijft gedekt indien het slachtoffer bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze toestand en het ongeval.
  
b.:
-  Betrokkenheid bij vechtpartijen;
-  Deelname aan weddenschappen of uitdagingen;
-  Roekeloze daden.
  
Het ongeval blijft verzekerd voor het slachtoffer dat niet de dader zelf is van de beschreven omstandigheid indien hij bewijst dat hem niets verweten kan worden.

Wie is verzekerd?
Alle medewerkers en hun gezinsleden en alle leden en hun gezinsleden. 
  
Wat is verzekerd?
Elke activiteit, zowel in binnen- als in buitenland, ingericht door Pasar op plaatselijk, regionaal en nationaal vlak; met inbegrip van de voorbereiding en de verplaatsing op weg van en naar de plaats van de activiteit.

Uitzondering: 
Activiteiten waarvan de deelnemers niet hoofdzakelijk uit leden van Pasar bestaan, zoals bv. een vakantiebeurs, blijven verzekerd maar de dekking wordt beperkt tot de leden-helpers.

Criterium:
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming bij ongeval, dient elke activiteit aangekondigd te worden via Pasarnet.

Wat bij een ongeval?

Indien een ongeval gebeurt tijdens een activiteit of tijdens de voorbereiding ervan,  vul dan een aangifteformulier ‘Lichamelijke Ongevallen’ en/of ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ en/of ‘Rechtsbijstand’ .

De ongevalsaangifte moet gebeuren binnen de 8 dagen ! 

Vul het aangifteformulier in en stuur het  rechtstreeks door naar DVV:

 1. Het snelst via mail:1/ het snelst als de procedure strikt gevolgd wordt (mail max 5MB) :
  1. VOOR NIEUWE AANGIFTES: 
   PCI.AAN-CONST@belins.be
     
   -  Vermeld  als   onderwerp van je mail   enkel één van volgende lettertekens: RB of LO of BA
   (RB= rechtsbijstand; LO= lichamelijke ongevallen, BA= burgerlijke aansprakelijkheid)
     
   - Voeg het (ingevulde) aangifteformulier toe 
     
   - Volgende informatie kan meegestuurd worden: foto’s van de schade, kostenramingen, gegevens van derden, PV van de ordediensten (politie of brandweer),…
    

  2. VOOR REEDS INGESTUURDE AANGIFTES: 
   CLAIMS@belins.be
     
   Je communiceert over een dossier waarvoor DVV je reeds een brief met dossiernummer heeft toegestuurd.

   Vermeld als onderwerp van je mail enkel het dossiernummer (eerste 7 cijfers, geen spaties en bijkomende tekens gebruiken. bv. dossiernummer 1.041.100/531 noteer je als volgt: 1041100 (cijfers na schuine streep niet vermelden).

 2. met de post:  DVV-verzekeringen t.a.v. schadedienst, Galileelaan 5 1210 Brussel.

Voor vragen met betrekking tot een schadedossier kan je tussen 8 u en 18 u terecht op het contactcenter van DVV: 02-286 74 36.

2. Verzekeringen voor reisinitiatieven

In het kader van de wet op de reisbureau’s en de reiscontractenwetgeving, dien je voor alle meerdaagse initiatieven een aantal formaliteiten in orde te brengen.

Meer info hierover vind je hier.