Vrijwilligersinfo: reizen

Reizen is de afgelopen decennia een algemeen ingeburgerde maatschappelijk activiteit geworden. In veel afdelingen van verenigingen, zeker bij Pasar, wordt wel eens op reis gegaan.

Vraag is dan wel: ben je met die reisorganisatie wettelijk wel in orde ?

De reiswetgeving in Vlaanderen en België

De reiswetgeving: wat doe je als afdeling Pasar?

Wie een reis organiseert moet rekening houden met de bestaande wetgeving.
Kort gezegd komt het hierop neer:

Het decreet van 2 maart 2007 (statuut van de reisbureaus) regelt wie al dan niet als reisorganisator een vergunning moet hebben
De reiscontractenwet van februari 1994 legt de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van koper en verkoper vast (bescherming van de consument ingevolge een Europese richtlijn).
Een reis in een meerdaags initiatief met overnachting.  Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over ééndagsreizen!

Hoe passen we dit toe binnen Pasar?

Landelijke vzw

Pasar heeft een reisbureauvergunning (lic A 5757) voor de organisatie van reizen vanuit de landelijke vereniging.  Deze vergunning slaat niet op de lokale afdelingen.  De vergunning geldt enkel, zoals het decreet bepaalt, voor klanten die landelijk inschrijven en betalen.
Pasar vzw heeft een bestelbon met de reisvoorwaarden en een solvabiliteitsverzekering.

Lokale afdelingen

De thematische of lokale afdelingen van Pasar zijn als erkend als sociaal-cultureel werk en daarom volgens het decreet vrijgesteld van vergunning: “degenen die de reisbureau-activiteit uitsluitend uitoefenen met niet-commerciële doeleinden en binnen het kader van hun jeugd-, sport-, cultuur-, welzijns-, gezondheids- of volwassenenwerk (art3)”.  

Waarom is dit zo?  

Omdat we ervan mogen uitgaan dat afdelingen slechts sporadisch meerdaagse initiatieven organiseren en dit binnen het kader van het sociaal-cultureel werk.

Wat moet je doen als afdeling?

  1. Als vereniging werken we in principe voor leden (vzw-wetgeving).  We mogen onze meerdaagse initiatieven op dezelfde wijze promoten als onze andere activiteiten.  Het mag wel niet de bedoeling zijn dat we de commerciële toer opgaan. Niet-leden kunnen dus aangesproken worden in de hoop ze lid te kunnen maken.
  2. Je moet de reis (meerdaags initiatief) aangeven via Pasarnet en het aankondigingsformulier Pasar. Dit is van belang voor de overheidscontrole die we kunnen krijgen over de toepassing van de wetgeving (en de vrijstelling voor afdelingen).
  3. Gebruik de bestelbon of reisbevestiging voor de deelnemers. Hierin staan ook voor de afdeling een aantal afspraken tussen koper en verkoper.
  4. Gebruik als afdeling nooit het landelijke vergunningsnummer.
  5. Je vermeldt op de promotiedrukwerken:

    Pasar (naam afdeling) is een afdeling van de socio-culturele vereniging Pasar vzw  met zetel te Haachtsesteenweg 579 1030 Brussel. Hierdoor valt de afdeling  onder toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.  De afdeling geniet ingevolge deze erkenning van de vrijstelling van de verplichting van een reisbureauvergunning (decreet 2 maart 2007).

Voor meer informatie: www.toerismevlaanderen.be