Wedstrijdreglement

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijden van Pasar vzw die zich afspelen via één of meerdere van volgende offline en online titels: www.pasar.be, Pasar-Magazine, Pasar-nieuwsbrieven of andere Pasar publicaties. 

Door deelname aan de wedstrijd van Pasar vzw erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te zullen aanvaarden zoals het geldt op de einddatum van de wedstrijd en ziet af van welkdanige vordering ook ten opzichte van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement. 

Artikel 1. Algemeen

Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan Pasar vzw, Reglement wedstrijd, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.

Artikel 2. Deelnemers

Deelname is mogelijk door elke natuurlijke persoon van tenminste 18 jaar oud, met uitzondering van de werknemers en freelance medewerkers van Pasar vzw. 
Elke deelnemer (fysieke persoon) mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, tenzij anders vermeld bij de wedstrijd. De deelnemer dient woonachtig te zijn in België. Pasar behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

Deelname is verplicht individueel. Elke vorm van feitelijke georganiseerde deelname door meerdere deelnemers is verboden en wordt door de organisator beschouwd als een poging tot onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd en zal desgevallend leiden tot de uitsluiting van de betrokken deelnemers en de intrekking van de betrokken prijs/prijzen.

Artikel 3. Overmacht / voorbehoud

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

Pasar vzw kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :

  • transmissies via het Internet
  • slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Pasar vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Pasar vzw en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Pasar vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Pasar vzw behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Pasar vzw behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Pasar vzw niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door Pasar vzw. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd

Elke deelnemer moet via het wedstrijdformulier deelnemen aan de wedstrijd. De deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zij alle gevraagde informatie heeft ingevuld op de daartoe voorziene ruimte en desgevraagd de antwoorden (op eventuele wedstrijdvragen/ schiftingsvragen) op passende wijze heeft ingevuld. 
Pasar vzw kan, als organisator, op generlei wijze voor tijdens of na de wedstrijd gedwongen worden gegevens omtrent de wedstrijd of de winnaars kenbaar te maken. Evenmin zal Pasar vzw ertoe gehouden zijn briefwisseling of andere communicatie te beantwoorden, en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van de inhoud van het ontvangen schrijven. Dit houdt eveneens in dat Pasar vzw  op generlei wijze verplicht zal zijn of worden om de identiteit van de winnaars publiek bekend te maken of te publiceren.

De winnaar(s) zullen individueel per e-mail,brief, SMS of telefoon verwittigd worden; tenzij dit specifiek anders vermeld wordt bij een bepaalde wedstrijd. Bij contact via e-mail, zal de e-mail verstuurd worden naar het emailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. 

Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door een medewerker van Pasar vzw.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen

De winnaars worden in geval van een wedstrijd zonder wedstrijdvraag/vragen door een medewerker van Pasar vzw uit de volledige lijst van deelnemers getrokken. 

In geval van een wedstrijd met wedstrijdvraag/vragen worden de winnaars bepaald in functie van de juistheid van het gegeven antwoord. In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex-aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde. 

Per wedstrijd kan er slechts een persoon per postadres als winnaar worden aangeduid van een van de prijzen.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de prijzen kunnen verkrijgen.

Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door een medewerker van Pasar vzw.

Artikel 6. Gebruik gegevens van deelnemers

Uw gegevens worden, indien u daar toestemming voor gaf, opgenomen in het adressenbestand van Pasar vzw, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel, België. Pasar heeft het recht om deze gegevens te gebruiken om uw aanvraag/deelname te beantwoorden en om u informatie over onze producten en lidmaatschappen toe te sturen als ook informatie van onze partners Kompas Camping en GOVAKA-PASAR.