Vrijwilligerswetgeving: informatienota

In het kader van de nieuwe vrijwilligerswetgeving (goedgekeurd in de Kamer op 8 juni 2006) stelt Pasar vzw volgende organisatienota voor als informatie aan de vrijwilligers binnen de vereniging.

Om dit document te bekijken en/of af te drukken in PDF: KLIK HIER

1. De vereniging

Naam:   Pasar vzw
Adres:   Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel
Tel.:        02-246 36 46
E-mail:   info@pasar.be

Onbaatzuchtige doelstelling: 

Art 2 van de statuten: 
De vereniging heeft als doel zoveel mogelijk mensen te motiveren en kansen te bieden om hun vrije tijd die ze besteden aan recreatie en toerisme waardevol in te vullen en dit in het bijzonder rond vakantie en recreatiemogelijkheden ‘dichtbij’’ 
Vanuit de fundamentele doelstellingen van het ACW beoogt de vereniging de recreatie en het associatief toerisme te bezielen en te bevorderen door  drempelverlagend te werken.
Dit gebeurt door de bevordering van zinvolle vrijetijdsbesteding met oog voor ontmoetingskansen, educatie, culturele ontplooiing, maatschappelijke activering, individuele dienstverlening en belangenbehartiging. 
Hierbij dient rekening gehouden met de draagkracht en de groeikansen van het sociaal, cultureel, natuurlijk en economisch milieu.
Het activiteitenkader omvat allerlei activiteiten van recreatieve aard, van volksontwikkeling, vorming, informatieverspreiding en belangenbehartiging.
De vereniging kan hiertoe onder meer roerende en onroerende goederen verwerven en samenwerkingsakkoorden afsluiten met derden.

Juridisch statuut: VZW

Identiteit van de verantwoordelijken:

voorzitter: Bart Vandendriessche

algemeen secretaris: Michel Vandendriessche

2.  Verzekeringen

Waarborgen medewerkers:

1.  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
a) lichamelijke schade aan derden: € 12.500.000
b) stoffelijke schade aan derden: € 625.000
c) franchise: € 123,95

2.  Rechtsbijstand
a) strafrechtelijke verdediging : € 50.000
b) burgerrechtelijke verdediging: € 50.000
c) onvermogen: € 15.000
d) strafrechtelijke borgstelling: € 12.500 

3.  lichamelijke ongevallen
a) overlijden: € 7.500
b) blijvende invaliditeit: € 15.000
c) tijdelijke ongeschiktheid: € 7,5
d) behandelingskosten: € 2.500
e) franchise: € 25

Maatschappij: DVV verzekeringen. Polisnummer: C-11/1521.200/01-B

3.  Vergoedingen

De organisatie betaalt mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, voor prestaties van vrijwilligers voor de landelijke VZW (raad van bestuur, reisleiders, werkgroepen,…) de kosten terug op basis van de nota ‘onkostenvergoedingen vrijwilligers –medewerkers vakantiegenoegens’ goedgekeurd op de raad van bestuur van 19 03 2007.

4.  Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan zo mogelijk kennis krijgen van geheimen waarop art. 458 van het strafwetboek van toepassing is.

Artikel 458 van het strafwetboek: 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun toevertrouwd zijn, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank”.

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).